Sinergija projektanata i izvođača radova u funkciji vrhunskog rješavanja zadatih ciljeva

Ovih dana na jednoj ekskluzivnoj i nesvakidašnjoj lokiciju užurbano se privode poslednji radovi pred useljenje po svemu, neobičnog i interesantnog stambeno poslovnog objekta. Posebnost mu daje njegova mikro lokacija, a neobičnost i interesantnost njegov konačan izgled, primjenjeni materijali i dizajn. Gradnja od prvog dana privlači pažnju i intrigira kako lokalno stanovništvo tako i brojne prolaznike koje ovo divno vrijeme na početku jeseni, ne spračava da svoje slobodne trenutke provode pored mora. Uredno ograđeno gradilište, sa velikim panoima na ogradnim zidovima gradilišta koji u 3D tehnici prikazuju buduće zdanje, užurbani radnici i radna atmosfera, nas ne sluteći uvode, u taj čarobni svijet građenja.

Čitamo sa gradilišne table, osnovne informacije o objektu: namijena : stamben poslovni objekat, veličina cca 2.500,0 m2, Investitor “Fidija Invest Podgorica, Autor projekta, arhitekta Dragan Vuković. Početak gradnje : Novembar 2013.god. rok zavrsetka sedam mjeseci. Sedam mjeseci. Pitamo se da li je to realan rok za zavrsetak jednog ovakvog objekta.

Raspitujemo se kako bi mogli porazgovarati sa nekim od učesnika u ovom procesu gradnje i u susjednom kafiću sa olovkom i skic papirom susrijećemo autora objekta arhitektu Vukovića, kako sa rukovodiocem gradilišta i vođama pojedinih radnih timova uz jutarnju kafu riješavaju preostala pitanja koja se odnose na konačan završetak radova. Našu pažnju zaokupljuju opisi dešavanja koji su predhodili aktivnostima do konačno donešene odluke o građenju. Za ovaj objekat, po izjavi arhitekte, jako je karakterističan period koji je predhodio prvim skicama i prvim crtežima. Radi se o periodu kada je trebalo Ideju o gradnji ovog objekta, jako detaljno izanalizirati, utvrditi njenjene ekonomske aspekte, precizno uraditi dinamičke planove, predpostaviti sve moguće situcije u kojima se može naći gradilište, smjestiti sve u realne okvire, zaokruženu ideju “zaključati”, i takvu predati projektantima kako bi se formirala tehnička dokumentacija. Sve obuhvatna priprema posla i kvalitetan razvoj ideje su činioci koji dominantno utiču da za konačan proizvod imamo jedno ovako dijelo.

Ovo je period u kojem između projektanta i Investitora mora u optimalnom roku mora doći do “fuzije” njihovih stavova, kako bi te dvije energije srasle u jednu jedinu koja neće predstavljati njihov prosti zbir već će putem sinergije dati zbir koji nije jednak njihovim prostim sabiranjem.
Primjenjena znanja, vještine alati i tehnike na ove aktivnosti sada dolaze do izražaja i od njih zavisi realizacija i ostvarenje projekta.
Jako je bitno da ovaj period mora biti optimalan period, jer u slučaju da je on kratak prosto je nemoguće kvalitetno razviti ideju i doći do pravog rješenja, a u slučaju da je ovaj period jako dug, onda se ideja gubi u mnoštvu “ideja” iscrpljuje učesnike u projektu, te ponovo ne uspijevamo da dođemo do pravog riješenja.
Učesnici u procesu moraju biti visoki profesionalci, vrsni poznavaoci svoga posla, svjesni svoje uloge I sistemu odlučivanja, i sa jasno postavljenim ciljem kojem teže.
Ne dozvoljavaju se inprovizacije, i bezpotrebno traćenje vremena.

Ja i moj tim smo imali jako puno sreće, i naravno velikog zadovoljstva, da su svi dogovori sa naručioc posla – Investitorom bili na takvom nivou da su nam predstavljali radost stvaranja rada i stvaranja.

Ovo je jako bitno da se istakne, čak želim i da apostrofiram, iz razloga što takav pozitivan odnos prema poslu, koji se gradi, usmjerava svu energiju ka jednom traženom cilju. Bez ovoga, lično mislim, da ni jedno dijelo ne može doživjeti da svojim riješenjem bude na opšte zadovoljstvo kako korisnika prostora, tako i svih onih koji su u bilo kakvom kontaktu sa njim.
Svakako da bih želio da istaknem i činjenicu da se kod odabira materijala, na neki direktan način postavljaju “temelji” budućem objektu. Nikako nije sve jedno da li će jedan objekat biti građen prirodnim ili vještačkim materijalima. Vještački ili industrijski dobijen material je material koji u sebi nema onu dušu i energiju stvaraoca, koja se nalazi u prirodnommaterijalu. Prirodni materiali zahtijeva uključivanje više živoga rada i više provedenih sati da bi dobili željeni oblik.

Ta energija ostaje zarobljena unjemu i kasnije nas oplemenjuje svojom formom, teksturom, ili bojom.
Ispravno upotrijebljeni prirodni materijali štite čovjekovu okolinu, a njihovom upotrebom dobijamo energetski efikasne objekta, koji u ovim vremenima opšte brige za našu planetu, predstavljaju jako bitne elemente. Poseban akcenat u toku projektovanja i građenja dat je arhitektonskom oblikovanju kako bi se formirala skladna i prepoznatljiva silueta kako na makro tako i na mikro planu područja.

Prve ručne skice govore o težnji da se ne crpe do kraja urbanistički parametric i da je potrebno da objekat ima jednu etažu niže nego što je to moguće po planu. Ova činjenica je takođe jako bitna jer odustajanje od bilo kog metra kvadratnog za građenje investitor vidi kao gubljenje profita. Tu činjenicu je ovdje investitor odmah prihvatio i svjesno žrtvovao svoju zaradu, na račun arhitektonskog i urbanističkog planiranja.

Namjera da se ovim objektom postavi reper u prostoru koji svojom formom i volumenom jasno obilježava lokaciju i na jedan prepoznatljiv i nadasve upečatljiv način je uspijela. Prilikom projektovanja sproveden je princip “jedinstva u različitosti i različitosti u jedinstvu”. Postići da objekat ima “samo svoju” oblikovnu arhitekturu, a istovremeno da bude integrisan u okruženje na način da postane reper pored kojeg će se graditi objekti sa sličnim stremljenjima, dajući mjestu poseban ekskluzivitet i ekstravaganciju , je bio projektni zadatak i želja projektanta, koja je na osnovu prvih kritika i uspjela.

Prvi tradicionalni uslov skladne arhitekture je postignut vezom objekta za tlo na kojem se postavlja. Ovo je ostvareno preko prizemlja koji “izranja” iz terena, a svojom prednjom – uličnom fasadaom se “otvara” u namjeri da primi potencijalno zainteresovane posjetioce, jer je taj proctor projektovano kao prostor namijenjen maloprodajnim – uslužnim djelatnostima i ugostiteljstvu. Minimalnom denivelaciom izvedenom u cilju akcentovanja sadržaja stvoreni su svi preduslovi lako pristupačne, prohodne i prozračne structure. Ritam fasadnih otvora, sličnih i različitih, su u funkciji organizacije unutrašnjih sadržaja, kao I u funkciji oblikovanja. Korištenje kosog -dvovodnog krova pokrivenog “ćeramidom” je sljedeći korak u korpusu primijenjenih elemenata arhitektonskog oblikovanja , naslonjenih na tradiciju i tradicionalni način završnog oblikovanja krovnog pokrivača, koji svojom formom uspostavlja “kontakt sa nebom”.

Uspostavljanje skladnog “ritma” niza različitih elemenata (ograde, otvori, fasadna plastika,elementi zaštite od sunca) je proizvod upotrebe arhitektonskog jezika “akcentovanje” u namjeri da se naglasi promjena različitih vidova oblikovanja ili sama promjena ritma.

Dok je poslovni dio “otvoren“ prema ulici, stambeni prostori svoj ulazak su našli u miru “zadnjeg” dvorišnog dijela na koji način se sasvim jasno odvajaju funkcije kao i javno od privatnog.
Stambeni dio je u odnosu na kotu ulice uzdignut za 350 cm. što stvara dodatne elemente, sigurnosti, mira i privatnosti.
Stanovi su rešavani tako da svaki stan ima svoj pogled na more i isti se ostvaruje u svakoj stambenoj jedinici prvenstveno preko dnevnog boravka. Fasadni otvori, pored lođa, koje su minimalnih dimenzija, imaju svoj “izlaz”preko tzv. francuskih balkona tako da je proizveden osjećaj ulaska eksterijera u enterijer, a prostor dnevnog boravka, u period kada se to želi, se otvara prema spolja u namjeri da stvari osjećaj sjedenja na terasi.

Naslijeđeno zelenilo je sačuvano, a posebna pažnja na očuvanju četiri palme, osim kroz projekat, sprovedena je i tokom izvođenja radova, na koji način je izvršimo uspostavljanje prostornog i funkcionlnog kontinuiteta zelenih prostora.

Kolika je briga bila da se sačuvaju ove palme govori i arhitektura objekata, kada se vidi “povlačenje” fasade u odnosu na liniju palmi i zelja da one ostanu netaknute.
U cilju očuvanja identiteta mediteranskog ambijenata, prilikom obrade partera, kao i uostalom prilikom obrade cijelog objekta, vodilo se računa da kamen kao prirodni i lokalni materijal bude dominantan, i zastupljen u najvećoj mogućoj mjeri.

Osim za oblaganje fasade, kamen nalazi primjenu i u dekoraciji fasade, odnosno oblaganju pojedinih pozicija fasadne plastike kamenim profilisanim masivom, oblaganju podzida, stepeništa, rampi,mobilijaru, kao i kod oblaganja ostali slobodnih površina koje nijesu zazelenjene.

I SVE OVO BI OSTALO SAMO NA PAPIRU, DA NIJE POSTOJAO NEKO KO VJERUJE U OVU IDEJU, KO JE UMIJE REALIZOVATI, IZGRADITI I PREDATI KORISNICIMA I GRADU I ZAJREDNICI NA OPŠTE ZADOVOLJSTVO SVIH. ČINJENICA DA SE DO KRAJA I BEZ REZERVE VJERUJE PROJEKTANTU, DA SE ISPOŠTUJU SVE NJEGOVE ŽELJE U DANAŠNJE VRIJEME JE JAKO RIJETKA, ALI OČIGLEDNO U TOJ SINERGIJE SE NEGDJE I KRIJE TAJNA USPIJEHA.